Jazdecké kurzy, tréningy športovcov

Čítať ďalej...

Členstvo

Pravidlá členstva a tréningov v PC Vysoká pri Morave

 

    • Všeobecná časť - členstvo

Záujemcovia sú prijímaní do klubu na základe vyplnenej prihlášky a po zaplatení členského poplatku 140,-€ ročne pre dospelých, 90,-€ ročne  pre študentov, 70,-€ pre deti a 50,-€ pre deti v prípravke. 
Deti sú prijímané do klubu po schválení prihlášky podpísanej spravidla obidvomi rodičmi a uhradení členského poplatku. Poplatok môže byť uhradený jednorázovo do 31.1. alebo dvomi platbami do 31.1. a do 10.7. príslušného roku.

Každý jazdiaci člen musí mať povinne uzatvorené úrazové poistenie čo je povinnosťou rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa.

 

    • Tréningy

Prvý mesiac sa záujemcovia o jazdenie učia starostlivosti o kone a začínajú sa tréningy podľa stupňa jazdeckých zručností. Ide o oboznámenie sa trénera s úrovňou jazdenia detí a ostatných členov. V tomto období klub poskytne jazdcom základné osobné jazdecké vybavenie, to znamená bezpečnostnú prilbu a vestu(od 5.kurzu si ochranné pomôcky zabezpečí jazdec sám, príp. mladému jazdcovi zabezpečia rodičia).

Podmienkou členstva je absolvovanie základného jazdeckého výcviku.

V ďalšom období je nutné, aby jazdci už mali minimálne vlastnú ochrannú prilbu. V prípade, že jazdec má ambície športové, alebo bude trénovať častejšie a intenzívnejšie po dohode s trénerom je nutné zabezpečiť aj rajtky, chepsy, topánky prípadne rukavice atď.

Podmienkou je úhrada jazdného vždy v prvý alebo druhý piatok príslušného mesiaca, resp. vždy do 10.dňa v mesiaci. Výška jazdného je uvedená v prílohe podľa intenzity tréningov.

Akceptuje sa neúčasť na tréningoch len v prípade ochorenia alebo pri vážnych rodinných udalostiach. Jazdné sa vracia alikvótne len v prípade neúčasti minimálne 2 týždne pre vážne dôvody.

Člen musí bezpodmienečne rešpektovať pokyny trénera a iných zodpovedných pracovníkov.

 

    • Všeobecná časť - ostatné

Každé jazdec dostane k dispozícii skrinku na odkladanie jazdeckých, resp. civilných šiat. Deti aj dospelí musia udržiavať poriadok v sociálnych zariadeniach, šatni, sedlovni a zúčastňovať sa na ich udržiavaní.

Obdobne sa musia postarať o postroje a čistiace potreby koní. Súčasťou je tiež udržiavanie poriadku v stajni.

Každý člen sa musí aktívne zúčastňovať prípravy a organizácie jazdeckých akcií, ktoré usporiada klub. ( Skúšky základného výcviku jazdca, preteky, atď.)

Každý člen musí bezpodmienečne rešpektovať pokyny príslušného pracovníka JC.

( vedúci areálu, tréner, stajník atď.)

Rozlúčka so sezónou Vysoká pri Morave 13.10.2007 (Fotky)

Fotky z preteku Rozlúčka so sezónou Vysoká pri Morave 13.10.2007

Čítať ďalej...

Rozlúčka so sezónou Vysoká pri Morave 13.10.2007 (Výsledky)

Výsledkové listiny preteku Rozlúčka so sezónou 2007 (13.10.2007)

Čítať ďalej...

Rozlúčka so sezónou Vysoká pri Morave 14.10.2006 (Výsledky)

Výsledkové listiny preteku Rozlúčka so sezónou 2006 (14.10.2006)

Čítať ďalej...

Rozlúčka so sezónou 2006 14.10.2006

Fotky z preteku Rozlúčka so sezónou 2006 14.10.2006

Čítať ďalej...

Cena starostu obce Vysoká pri Morave (3.6.2006) (Výsledky)

Výsledkové listiny preteku Cena starostu obce Vysoká pri Morave (3.6.2006)

Čítať ďalej...

Cena starostu obce Vysoká pri Morave 3.6.2006

Fotky z preteku Cena starostu obce Vysoká pri Morave 3.6.2006

Čítať ďalej...

Rozlúčka so sezónou Vysoká pri Morave, 15.10.2005

Fotky z preteku Rozlúčka so sezónou Vysoká pri Morave, 15.10.2005

Čítať ďalej...

Rozlúčka so sezónou Vysoká pri Morave, 15.10.2005 (Výsledky)

Výsledky z preteku Rozlúčka so sezónou Vysoká pri Morave, 15.10.2005

Čítať ďalej...

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.