Členstvo

Pravidlá členstva a tréningov v PC Vysoká pri Morave

 

    • Všeobecná časť - členstvo

Záujemcovia sú prijímaní do klubu na základe vyplnenej prihlášky a po zaplatení členského poplatku 140,-€ ročne pre dospelých, 90,-€ ročne  pre študentov, 70,-€ pre deti a 50,-€ pre deti v prípravke. 
Deti sú prijímané do klubu po schválení prihlášky podpísanej spravidla obidvomi rodičmi a uhradení členského poplatku. Poplatok môže byť uhradený jednorázovo do 31.1. alebo dvomi platbami do 31.1. a do 10.7. príslušného roku.

Každý jazdiaci člen musí mať povinne uzatvorené úrazové poistenie čo je povinnosťou rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa.

 

    • Tréningy

Prvý mesiac sa záujemcovia o jazdenie učia starostlivosti o kone a začínajú sa tréningy podľa stupňa jazdeckých zručností. Ide o oboznámenie sa trénera s úrovňou jazdenia detí a ostatných členov. V tomto období klub poskytne jazdcom základné osobné jazdecké vybavenie, to znamená bezpečnostnú prilbu a vestu(od 5.kurzu si ochranné pomôcky zabezpečí jazdec sám, príp. mladému jazdcovi zabezpečia rodičia).

Podmienkou členstva je absolvovanie základného jazdeckého výcviku.

V ďalšom období je nutné, aby jazdci už mali minimálne vlastnú ochrannú prilbu. V prípade, že jazdec má ambície športové, alebo bude trénovať častejšie a intenzívnejšie po dohode s trénerom je nutné zabezpečiť aj rajtky, chepsy, topánky prípadne rukavice atď.

Podmienkou je úhrada jazdného vždy v prvý alebo druhý piatok príslušného mesiaca, resp. vždy do 10.dňa v mesiaci. Výška jazdného je uvedená v prílohe podľa intenzity tréningov.

Akceptuje sa neúčasť na tréningoch len v prípade ochorenia alebo pri vážnych rodinných udalostiach. Jazdné sa vracia alikvótne len v prípade neúčasti minimálne 2 týždne pre vážne dôvody.

Člen musí bezpodmienečne rešpektovať pokyny trénera a iných zodpovedných pracovníkov.

 

    • Všeobecná časť - ostatné

Každé jazdec dostane k dispozícii skrinku na odkladanie jazdeckých, resp. civilných šiat. Deti aj dospelí musia udržiavať poriadok v sociálnych zariadeniach, šatni, sedlovni a zúčastňovať sa na ich udržiavaní.

Obdobne sa musia postarať o postroje a čistiace potreby koní. Súčasťou je tiež udržiavanie poriadku v stajni.

Každý člen sa musí aktívne zúčastňovať prípravy a organizácie jazdeckých akcií, ktoré usporiada klub. ( Skúšky základného výcviku jazdca, preteky, atď.)

Každý člen musí bezpodmienečne rešpektovať pokyny príslušného pracovníka JC.

( vedúci areálu, tréner, stajník atď.)

2013 :: www.sportcentrum-vpm.sk :: SPORTCENTRUM, Hlavná č.1, 900 66, Vysoká pri Morave Web powered by Joomla CMS system.